14 юли 2010

Депутати в 7-то Велико народно събрание от Перник

Седмото Велико Народно събрание бе избрано на първите демократични избори след 1944 г. на 10 и 17 юни 1990 г. 200 депутати бяха избрани по пропорционална система, и 200 - по мажоритарна.

Избрани бяха 366 мъже и 34 жени, разпределени така: БСП- 210, СДС - 145, ДПС - 23, БЗНС - 16, Отечествен съюз - 2, независими - 2, Отечествена партия - 1, Социалдемократическа партия - 1.

Първото заседание се състоя на 10 юли 1990 г., а последното - на 2 октомври 1991 г. На 12 юли 1991 г. Седмото Велико Народно събрание прие Конституцията на Република България, която е в сила днес.

Област Перник е представена от 8 народни представители - 4 от БСП и 4 от СДС.137-ми Пернишки избирателен район

Иван Първанов Павлов
народен представител, предложен от СДСРоден на 26 април 1938 г. в с. Сирищник, Пернишка община /сега Ковачевска община/. Завършил е висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От юни 1990 г. е член на БСДП, преди това е бил безпартиен. Семеен, с две деца. Работил е като адвокат предимно в областта на транспортното, семейното и наказателното право. Има редица публикации в специализираните издания, местната преса и централния печат. Завършил е следдипломна квалификация по транспортно право.

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с икономическата реформа, подобряване на жизнения стандарт, екологията. Като промишлен район градът е силно замърсен и се налагат спешни мерки за закриване на предприятията, замърсяващи околната среда.

В работата на Парламента ще участва в решаването на въпросите за създаване на правната основа на страната, респективно с кардиналната реформа на законодателството, начело със създаването на нова конституция.


138-ми Пернишки избирателен район
Николай Димитров Слатински
народен представител, предложен от СДС
Роден на 16 юни 1956 г. в г. Перник. Завършил е мах инека в Харковския държавен университет /СССР/. Кандидат на математическите науки. Владее руски, ползва полски, немски и английски език – за работа със специализирана литература. Член на Радикалдемократическата партия. Женен, има три деца. Работи в института по тежко машиностроене – гр. Радомир. Занимава се с автоматизация на проектирането /САПР/. Има научни публикации в тази област. Научен сътрудник І-ва степен, бил е ръководител направление САПР и програмист-технолог в Завода зе тежко машиностроене- гр. Радомир.

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с екологичните проблеми на гр. Перник и района , стимулиране на частната инициатива, защита на частната собсктвеност, преминаване на предприятията на акционерен принцип.

В работата на Парламента би се включил там, където може да бъде полезен, но интересите му го насочват да вземе отношение по решаване проблемите в науката, културата, образованието и националната сигурност.


139-ти Пернишки избирателен район
Михаил Недялков Савов
народен представител, предложен от БСП


Роден на 8 ноември 1928г. В с. Недялково, Трънска община. Завършил е Киевския държавен университет. Професор, доктор на икономическите науки. Владее руски език. Женен.
През последните десет години е бил ръководител на катедра „Международни икономически отношения” във Висшия икономически институт ”Карл Маркс”, ректор на института, зам. Министър на народната просвета, председател на Съвета за висше образование, директор на Института по световно стопанство и международни икономически отношения към БАН.

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели за мирен преход към демократична ситема на обществено-политическия живот, национално съгласие, социална справедливост, социалистическа алтернатива в развитието на страната.

В работата на парламента ще взема участие по разработването на икономическата политика, по конкретно външноикономическите и външнополитическите отношения на България; проблемите на духовната сфера и по-конкретно – научната и образователната политика.


140-ти Радомирски избирателен район
Бойко Георгиев Димитров
Народен представител, предложен от БСПРоден на 5 юни 1941г. В гр. Плевен. Завършил е институт за международни отношения в Москва. Владее руски, английски и испански, ползва френски език. Семеен е, има четири деца. Бил е посланик в Куба, зам.завеждащ отдел „Международен” в ЦК на БКП, министър на външните работи.

Във Великото народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели за мирен преход към демокрация и пазарна икономика върху платформата на национално съгласие и сътрудничество; защитеност на социално слабите в условията на перхода; демократизация на местното самоуправление при решаване проблемите на здравеопазването, просветата, водоснабдяване и други градоустройствени проблеми; аграрна и регионална политика, отчитаща интересите на полупланинските и крайграничните райони.

В работата на парламента ще взема участие в разработването на аграрната реформа, реформа на местното самоуправление и социалното законодателство.


13-ти Пернишки многомандатен избирателен район

Иван Спасов Неврокопски
народен представител, предложен от СДСРоден на 12 декември 1926 г. в село Крупник, Благоевградско. Следвал е право в СУ „Св. Климент Охридски”, но прекъсва образованието си по политически причини. Бил репресиран – 12 години изтърпява наказание лишаване от свобода. Член на БЗНС „Никола Петков”. РаАботил е като работник в строителството.

Във Великото Народно събрание ще защитава исканията на своите избиратели, свързани с решаването на социалните и екологическите проблеми.

В работата на Парламента ще участва при разработването на въпроси в областта на националната сигурност.


Ценко Трифонов Цветков
Народен представител, предложен от СДСРоден на 7 декември 1955 г. в с. Ъглен, Ловешка област. Завършил е психология в СУ „Св. Климент Охридски”. Владее руски език. Семеен е. Безпартиен. Работил е като гимназиален учител, заводски психлог в Научно-производствено предприятие „Благой Попов” – гр. Перник.

Във Великото народно събрание ще защитава
интересите на своите избиратели, свързани с разрешаването на някои социално-икономически, екологични и други проблеми.

В работата на Парламента ще вземе участие в разработването на проблеми в областта на икономиката и социалната политика.


Кръстьо Горанов Анков
Народен представител, предложен от БСПРоден на 26 септември 1931 г. в гр. Перник. Завършил е висше образование в Московския държавен университет. Член-кореспондент на БАН, професор, доктор на философските науки, доктор на изкуствознанието. Владее руски и френски език. Женен, с две деца. Бил е завеждащ секция и научен секретар в Института по социология към БАН , ректор на Висшия институт по театрално изкуство /ВИТИЗ/, директор на Института за култура и министър на културата, завеждащ секция в Института по проблемите на изкуствознанието.

Във Великото народно събрание ще отстоява исканията на своите избиратели за социална защитеност на трудовите хора, за екологично чисто небе, въздух и земя, за развитие на културата в тр. Перник и района.

В работата на Парламента ще вземе участие при разработването на конституцията и някои проблеми в областта на науката, културата и образованието.Ненко Викторов Темелков

народен представител, предложен от БСПРоден на 5 ноември 1948 г. в гр. Перник. Завършил Висшия химико-технологичен интститут- гр. София, професия инженер-металург, и Висшия икономически институт „Карл Маркс”- международни икономически отношения. Семеен. Работил е като инженер-металург; секретар на Градския комитет на ДКМС-гр. Перник; зам.-директор на инженерингова организация в Завод за тежко машиностроене - гр. Радомир; секретар на партийния комитет в Металургичния комбинат „Ленин” и секретар на Общинския съвет на БСП – гр. Перник. Член на ВС на БСП.


Във Великото народно събрание ще защитава
исканията на своите избиратели за пълноправно развитие на всички форми на собственост, ускорено преминаване към пазарна икономика, законодателство срещу монополизма в икономиката, безплатна медицинска и лекарствена помощ за децата до 16-годишна възраст.

В работата на Парламента ще вземе участие при разработването на социалното законодателство – защита на трудещите се, самотните майки, инвалидите и многодетните семейства.

1 коментар:

  1. Hi,iºam Raul from Madrid,Spain,you did a nice job with this website,i like your articles and you photos,i will visit you again soon to see the new post.bye bye,adios
    Nehoiu online Marketing Asesinos seriales Directorio web SEO

    ОтговорИзтриване