29 май 2013

Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”

Обединено детско заведение "Валентина Терешкова"- гр. Багановци  беше бенефициент на проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”, финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на  човешките ресурси" от Европейския социален фонд и националния бюджет на Р България. Партньори в проекта на детското заведение бяха Община Перник и Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Драгичево.   

Целта на проекта беше  да се осигури подкрепяща среда за осъществяване ранно педагогическо въздействие и развитие на децата от гр. Батановци с цел по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в съответствие с Националния план за интегриране на деца със СОП и повишаване квалификацията на учителите в града за подобряване качеството на образованието и обучението и развитие на система за учене през целия живот.

Проектът беше осъществен чрез 8 дейности, довели до конкретни качествени и количествени резултати:


Дейност 1: Организационни дейности, осигуряващи ефективно управление и качествено изпълнение на планираните дейности по проекта

Конкретизирахме графика на дейностите и разпределихме отговорници за подготовката и изпълнението на всяка една от тях;
Изработихме правила за наблюдение и контрол върху реализацията на всяка отделна дейност;
Редовно провеждахме работни срещи на екипа;
Своевременно подготвяхме текущите документи и финалните технически и финансови отчети.


Качествени резултати: Създадохме вътрешни системи и механизми за контрол и отчетност на изпълнението на дейностите по проекта; Изработихме детайлно разписание за изпълнение на дейностите по проекта, гарантиращи качествено изпълнение;

Количествени резултати:
- Разработихме подробен план – график за изпълнение на дейностите по проекта;
- Организирахме екип на проекта – сключихме граждански договори с разпределени отговорности на екипа;
- Редовно провеждахме работни срещи на екипа;
- Своевременно подготвяхме междинни, финални, технически и финансови отчети.


Дейност 2: Подбор на бенефициенти

Подборът на бенефициенти се проведе от екипа на проекта и партньорите, съвместно с представители на РЦПИОВДУСОП, в следната последователност:
- Изготвихме списък на деца със СОП, посещаващи ОДЗ „Валентина Терешкова”гр. Батановци;
- Изготвихме списък на деца със СОП, посещаващи ОУ „Христо Ботев” гр. Батановци;
- Изготвихме списък на деца със СОП, посещаващи ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Драгичево;
- Събрахме документи, удостоверяващи специалните потребности на децата;

- Проучихме нагласите на учителите от водещата организация и училището - партньор, относно желанието им за участие в интегрирано и включващо обучение на децата със СОП;
- Изготвихме списък с учителите, желаещи да получат специализирана подготовка за работа с деца със СОП от екипа на ОДЗ „Валентина Терешкова”гр. Батановци и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Драгичево;
- Проучихме нагласите и отношението на родителите на деца със СОП към конкретния проблем и установихме степента на необходимост от консултации със специалисти;
Изготвихме списък с родители на деца със СОП, желаещи да бъдат консултирани със специалисти по конкретния проблем;

В процеса на подбор осигурихме прозрачност, равенство между половете и превенция на дискриминацията при подбора на бенефициенти и гарантирахме равнопоставено участие на представителите на целевата група.

Качествени резултати: Реализирахме прозрачна процедура за подбор, на основата на равенство между половете и превенция на дискриминацията; Реализирахме партньорство между ОДЗ „Валентина Терешкова” гр.Батановци , ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Драгичево и родители на деца със СОП;


Количественирезултати:
- Избрахме 9 деца със СОП за интегрирано и включващо обучение;
- Избрахме 16 учители за участие в квалификация за работа с деца със СОП;
- Избрахме 9 родители за участие в консултации със специалисти по конкретния проблем на детето им.


Дейност 3: Специализирана подготовка на 16 учители от училището и детската градина в гр. Батановци за работа с деца със СОП и закупуване на необходимата методическа литература и пособия

Успешната социална и трудова реализация на хората зависи от осигуряването на условия за равен достъп до образование и обучение и развитие на система за учене през целия живот. За тази цел 16 учители от детската градина в град Батановци и училището в село Драгичево получиха специализирана подготовка, методическа литература и пособия за работа с деца със СОП. Обучението се извърши от преподаватели от Нов български университет.

Обучението се състоеше от три модула, като всеки от тях съдържаше по 30 часа за да могат участниците да получат легитимни удостоверения.

За успешното и ефективно провеждане на квалификационния курс бяха осигурени учебно-технически средства и методическа литература.

Всички учители преминали успешно обучението, получиха удостоверения за квалификация с определен брой кредити.

Всички учители, преминали обучението участваха в обмяна на опит с екипите на 39 ОДЗ „Пролет“ и 135-СОУ „Я.А.Коменски“ за работа с деца със СОП в гр. София и ръководството и екипа на Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“ - гр. София

Качествени резултати:Реализирахме обучение, осигуряващо специализирана подготовка на учители за работа с деца със СОП; Утвърдихме модел за подобряване на човешкия капитал чрез повишаване участието в образование и обучение и насърчаване на ученето през целия живот; Практически се запознахме с вече утвърдени добри практики при интеграцията на деца със СОП в детска градина и училище от системата на народната просвета.

Количествени резултати:
- Обучихме 16 учители, които получиха специализирана подготовка за работа с деца със СОП в подкрепа на интегрираното и включващо обучение;
- 16 човека получиха следдипломна квалификация за по-успешна социална и трудова реализация;
- Издадени бяха 16 удостоверения за следдипломна квалификация на учители, носещи определен брой кредити;


- Посетихме Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“ гр. София с цел обмяна на опит;


- Посетихме 39-то ОДЗ„Пролет“ в гр. София с цел обмяна на опит;


- Посетихме 135-то СОУ „Я.А.Коменски“в гр. София с цел обмяна на опит;

Дейност 4: Изграждане и оборудване на ресурсен кабинет в детската градина и закупуване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактични материали и учебни помагала за работа с децата със СОП

Създаването на работещ модел за интеграция на деца и ученици със СОП изисква осигуряване на подкрепяща среда за тези деца. За тази цел в детската градина в град Батановци изградихме и оборудвахме ресурсен кабинет, в който обучените учители работят с децата със СОП за задоволяване на индивидуалните им нужди, установени след проведена консултация със специалист. За успешното реализиране на ефективно интегрирано и включващо обучение на децата със СОП в ресурсният кабинет осигурихме специални учебно-технически средства, апаратура и дидактични материали.

В началото предвиждахме преустройство на едно свободно фоайе в детската градина в ресурсен кабинет, но след земетресението от 22.05.2012г., което разруши сградата на детската  градина, решихме ресурсният кабинет да бъде изграден в сградата на кметството в гр. Батановци, където временно се пренесе и детската градина. Поискахме разрешение от Кмета на Община Перник едно от помещенията в кметството да бъде преустроено в ресурсен кабинет за детската градина и след както получихме одобрение, го ремонтирахме и обзаведохме с дидактически материали.

Качествени резултати: Обособихме ресурсен кабинет, осигуряващ подкрепяща среда при реализирането на интегрирано и включващо обучение на деца и ученици със СОП от гр. Батановци; Осигурихме необходимите ресурси за превенция, ранна диагностика и интегриране на децата с увреждания в детската градина в гр. Батановци и училището в село Драгичево.
Утвърдихме модел за подобряване на институционалния капацитет и ефективност на обществените услуги на местно ниво.

Количествени резултати:
- Обособихме 1 ресурсен кабинет за нуждите на децата със СОП на теритирията на град Батановци;
- Закупихме обзавеждане за кабинета;
- Закупихме специална апаратура и учебно-технически средства;
- Закупихме дидактични материали и учебни помагала за работа на децата;

Дейност 5: Осигуряване на консултации и психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците от гр. Батановци със специалисти за диагностициране на потребностите им

За да се реализира работещ модел за интеграция на деца и ученици със СОП първоначално беше необходимо да диагностицираме специфичните нужди на децата и в зависимост от тях да определим в какво направление да бъде насочена специализираната образователно-възпитателна работа за постигане на по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация на децата в детската градина и училището.


Консултирането и диагностиката на децата се направиха в ресурсния кабинет на детската градина в гр. Батановци със специалисти логопед и психолог от РЦПИОВДУСОП гр. Перник:
Получената информация след проведените консултации беше използвана от специалистите за разработването на индивидуални образователни програми за всяко дете.Качествени резултати:Проведохме консултации на деца със СОП с логопед и психолог за дефиниране на конкретните им нужди и специфични потребности и осигуряване на психолого-педагогическа подкрепа за компенсиране на съответното увреждане, подпомагане в образователно-възпитателния процес и реализиране на успешна социална интеграция. Установихме конкретните нужди и специфични потребности на децата, бенефициенти по проекта и осигурихме възможност за адаптиране на средата в двете партниращи си образователни институции до степен на подкрепяща среда.Специалистите разработиха индивидуални образователни програми, в съответствие със специфичните потребности на децата и учениците за постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание.

Дейност 6: Специализирана образователно-възпитателна работа с децата и учениците за развиване на творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит и изграждане на комуникативни умения за подпомагане на образователно-възпитателния процес при постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание и по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в детската градина и училището в гр. Батановци

За да осигурим подходяща подкрепяща среда за децата и ученици със СОП бенефициенти по проекта, реализирахме ранно педагогическо въздействие и специализирана образователно-възпитателна работа с тези деца в няколко направления:

1. Индивидуална работа на специалисти от РЦПИОВДУСОП гр. Перник с децата и учениците със СОП за коригиране и компенсиране на съответното увреждане или затруднение и стимулиране на цялостното развитие на децата;

2. Индивидуална работа на учителите, получили специализирана подготовка с децата и учениците със СОП за развиване на творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит и изгрждане на комуникативни умения;

3. Индивидуална работа на учителите, получили специализирана подготовка с децата и учениците със СОП за подпомагане на образователно-възпитателния процес при постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание;

4. Включващо обучение на децата със СОП в групата от връстници за реализиране на пълноценното им участие в образователния процес и успешна социална интеграция.

5. Групови посещения на децата със СОП и групата от връстници на театрални постановки и изложби в гр. Перник за реализиране на по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация.

Качествени резултати:
- Проведохме индивидуални срещи на психолог от РЦПИОВДУСОП гр. Перник с децата и учениците със СОП за компенсиране на съответните затруднения и стимулиране на цялостното развитие на децата;
 - Проведохме индивидуални срещи на логопед от РЦПИОВДУСОП гр. Перник с децата и учениците със СОП за коригиране на съответните нарушения и стимулиране на цялостното развитие на децата;
- Реализирахме индивидуална възпитателно-образователна работа на учителите, получили специализирана подготовка с децата и учениците със СОП за развиване на творческото им въображение, коригиране на речевия дефицит и изграждане на комуникативни умения;
- Реализирахме индивидуална възпитателно-образователна работа на учителите, получили специализирана подготовка с децата и учениците със СОП за подпомагане на образователно-възпитателния процес при постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за учебното съдържание;
- Реализирахме включващо обучение на децата със СОП в групата от връстници, пълноценното им участие в образователния процес и успешна социална интеграция.
- Реализирахме посещения на децата със СОП и прилежащата им група от връстници на театрални постановки и изложби в гр. Перник за по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация.

Дейност 7: Консултиране на родителите на деца със СОП за специфичните потребности на децата им за приемане на различието и изграждане на положителна нагласа към интегрираното обучение

За да се осигури ефективна подкрепяща среда за децата и ученици със СОП и включващо общество, което позволява на всички деца да участват в него и да имат принос е необходимо родителите на деца със СОП да бъдат част от екипа специалисти, които работят целенасочено за коригиране и компенсиране на съответното увреждане или затруднение и стимулиране на цялостното развитие на децата.

За реализирането на тази цел решихме родителите предварително да бъдат консултирани относно специфичните потребности на техните деца за постигане на по-пълна интеграция и по-добра социална адаптация в детската градина и училището;

Консултирането на родителите се извърши с логопед и психолог - специалисти от РЦПИОВДУСОП  - гр. Перник :
Работата с децата беше съобразена с желанието и потребностите на родителите.

Качествени резултати: Проведохме консултации с логопед и психолог на родители на деца със СОП за дефиниране на конкретните нужди и специфични потребности на детето им; Установихме конкретните потребности на родителите на децата със СОП от детската градина и училището и осигурихме възможност за реализиране на включващо общество, което позволява на всички деца да участват в него и да имат принос.


Дейност 8: Популяризиране и публичност на дейностите по проекта

За популяризиране на проекта, целите, очакваните резултати, реализираните дейности, както и финансовата подкрепа от Европейския съюз и българското правителство осигурихме максимална публичност и разработихме медиен план в следните направления:

1. Изработихме филм, отразяващ реализирането на дейностите по осигуряване на работещ модел за интеграция на децата със СОП с финансовата подкрепа на ЕС и на ОП РЧР;

2. Изработихме брошури и рекламни материали за предвидените дейности по проекта и документи за кръглата маса с логото на ЕС и на ОП РЧР;

3. Организирахме кръгла маса за стартиране на проекта и обосновка на необходимостта от него за реализирането на работещ модел за интеграция на деца със СОП с финансовата подкрепа на ЕС и на ОП РЧР;

4. Изработихме брошури и рекламни материали за реализираните дейности по проекта и документи за кръглата маса с логото на ЕС и на ОП РЧР;

5. Изработихме интернет страница на детската градина с рекламни материали за реализираните дейности по проекта;6. Организирахме кръгла маса за споделяне на добър опит при реализирането на дейностите по осигуряване на работещ модел за интеграция на децата със СОП с финансовата подкрепа на ЕС и на ОП РЧР;

Всички изработени материали и дейности са съобразени със специфичните изисквания при изпълнението на дейности за информиране и публичност на ОП РЧР.

Качествени резултати: Публично обосновахме необходимостта от реализиране на работещ модел за интеграция на деца и ученици със СОП; Популяризирахме всички реализирани деиности, включени в проекта; Мултиплицирахме добри практики при интегриране на деца със СОП; Популяризирахме финансовият принос на ЕС за реализиране на дейностите предвидени по проекта;

1 коментар:

  1. Поздравления за тази инициатива, с която сте се захванали.Добре е да си припомним, уважението както към самите себе си, то така и към околните около нас.Все пак нека се отнасяме така както искаме да се държат и с нас, това е един стар закон.Като че ли постепенно децата загубват всяко уважение и авторитет пред своите родители.Също така и в училищата децата говорят заплашват своите преподаватели,което е време вече да се промени.

    ОтговорИзтриване